มหาวิทยาลัย


ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย ผลิตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร(สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
3435 348 185 125 377 340 332 108 125 132 148 580 224 28 110 68 166 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0
180 22 13 3 9 15 8 5 7 10 12 9 14 4 3 8 36 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 9 8 2 5 1 0 3 2 6 3 2 7 3 0 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿125,942,621.76 ฿1,361,000.00 ฿900,000.00 ฿198,000.00 ฿1,245,787.00 ฿503,100.00 ฿460,000.00 ฿1,200,000.00 ฿2,081,450.00 ฿14,045,289.76 ฿5,000,066.00 ฿365,800.00 ฿6,053,000.00 ฿21,211,400.00 ฿1,439,500.00 ฿31,803,092.00 ฿37,873,809.00 ฿201,328.00
20 3 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 8 5 5 6 1 2 0 3 5 5 5 4 5 3 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
147 5 5 2 8 3 0 0 1 8 5 19 29 17 2 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 4 3 5 7 2 1 4 3 5 7 3 5 7 1 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
632 90 93 65 137 4 2 6 5 7 2 59 11 109 13 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 30 3 32 86 3 16 2 4 3 5 48 6 20 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 5 3 4.5 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 5 3
1145 315 52 10 133 0 145 27 49 30 37 91 81 1 45 13 99 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0 0 0 1 5 2 4 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
฿30,192,958.00 ฿1,174,228.00 ฿1,400,000.00 ฿100,000.00 ฿1,366,070.00 ฿3,295,000.00 ฿5,000,000.00 ฿330,000.00 ฿580,000.00 ฿1,013,000.00 ฿2,930,546.00 ฿11,001,114.00 ฿2,003,000.00
645 116 6 20 147 5 94 1 3 12 56 16 16 4 46 7 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69
60 5 5 4 1 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 2
57 2 4 0 0 0 7 2 3 7 6 6 4 1 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿43,553,936.00 ฿877,780.00 ฿1,430,000.00 ฿1,200,000.00 ฿500,000.00 ฿663,744.00 ฿5,130,000.00 ฿5,000,000.00 ฿194,000.00 ฿4,354,300.00 ฿13,204,112.00 ฿11,000,000.00
70 4 2 3 5 1 5 1 4 7 10 4 4 2 0 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿7,848,023.00 ฿472,000.00 ฿123,815.00 ฿219,820.00 ฿12,000.00 ฿17,000.00 ฿140,000.00 ฿2,808,829.00 ฿216,610.00 ฿723,725.00 ฿30,100.00 ฿475,010.00 ฿256,250.00 ฿314,610.00 ฿1,033,405.00 ฿1,004,849.00