มหาวิทยาลัย

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย ผลิตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 4.5 4.5
0
0
0
0
79 3 5 2 3 7 9 4 5 6 16 1 2 6 8 1
9 2 3 1 2 1
21 7 1 4 2 1 6
60,320,209 2,516,375 350,000 1,060,000 900,500 996,480 164,000 705,930 2,154,350 18,000,000 11,533,070 21,939,504
38 5 3 1 4 1 2 3 8 1 5 5
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9,744,809 1,682,150 2,100 104,500 352,250 95,300 4,150,000 268,625 302,000 403,648 260,000 20,000 806,000 125,000 938,326 234,910
9 1 3 3 2
17 3 3 1 2 2 6
1,754 50 139 320 157 187 578 3 6 77 260
46 6 3 7 1 1 1 2 2 4 5 2 4 8
12 2 4 1 1 3 1
41 3 11 3 1 8 8 4 1 2
367 4 2 84 12 4 120 20 121
34 5 2 4 2 4 5 12
232 40 157 10 14 1 10
9 1 2 2 3 1
23,743,805 265,000 2,676,375 110,000 1,092,400 164,600 205,930 329,500 11,000,000 7,900,000
88 3 4 23 3 21 3 4 3 2 22
21 3 1 3 1 5 1 4 1
24 4 1 7 2 1 5 4
10,458,630 307,800 350,000 1,060,000 1,390,400 205,930 229,500 6,715,000 200,000
36 2 3 5 1 1 2 8 3 4 7