มหาวิทยาลัย


ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย ผลิตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร(สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 3 1 4 2 2 0.5 1 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5 7 1 5 4 9 0 1 9 0 4 5 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,170,144 0 630,000 0 830,000 252,500 960,000 0 0 780,000 0 0 314,500 0 0 0 3,544,017 0 11,859,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0