มหาวิทยาลัย


ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย ผลิตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร(สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
1434 41 64 67 241 0 0 0 125 27 125 196 224 55 64 0 166 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0
100 21 4 3 9 5 3 1 7 4 2 5 11 1 1 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿43,386,251.00 ฿900,000.00 ฿198,000.00 ฿1,245,787.00 ฿250,000.00 ฿140,000.00 ฿1,200,000.00 ฿280,000.00 ฿473,000.00 ฿9,592,100.00 ฿29,107,364.00
11 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 2 3 6 1 1 0 2 0 1 2 4 5 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 23 13 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 4 2 4 7 0 0 0 3 0 0 1 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 28 53 65 109 0 0 6 4 0 0 1 2 68 13 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 32 4 3 0 0 1 3 0 4 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
230 0 1 0 0 0 0 0 49 0 0 0 81 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿14,983,000.00 ฿1,400,000.00 ฿580,000.00 ฿11,000,000.00 ฿2,003,000.00
54 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 16 3 0 0 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 2 5
29 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 6 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿23,666,812.00 ฿1,430,000.00 ฿660,312.00 ฿10,576,500.00 ฿11,000,000.00
38 0 1 3 5 0 0 0 4 7 0 2 1 1 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
฿7,119,773.00 ฿123,815.00 ฿219,820.00 ฿12,000.00 ฿17,000.00 ฿140,000.00 ฿2,808,829.00 ฿216,610.00 ฿723,725.00 ฿30,100.00 ฿475,010.00 ฿314,610.00 ฿1,033,405.00 ฿1,004,849.00