มหาวิทยาลัย

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย ผลิตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
0 5 2.5 5 4 4.5 4 2.5 4 5 4.5 3.5 5 1.5 3.5 4 3.5 5 4.5
106 3 6 5 3 10 10 2 4 11 10 6 16 1 2 8 8 1
19 2 2 1 3 1 2 1 7
53 5 8 9 1 2 3 7 3 2 4 2 1 6
198,902,373 4,013,400 2,220,275 1,067,875 2,516,375 2,233,375 220,000 100,000 1,060,000 1,202,500 8,131,005 1,908,000 705,930 2,154,350 18,000,000 18,073,610 11,533,070 103,653,908 20,108,700
61 5 7 1 4 2 1 2 2 4 3 1 8 1 3 5 6 2 2 2
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52,461,165 1,682,150 273,585 714,500 352,250 147,300 4,150,000 300,000 268,625 928,774 5,314,198 385,000 20,000 806,000 160,000 938,326 373,624 2,000,443 19,217,941 7,066,702 6,099,768 1,261,979
30 1 3 20 1 3 2
30 3 3 1 1 1 1 3 2 3 6 6
3,055 348 312 139 336 163 392 105 187 69 81 649 103 6 95 35 260
66 6 3 5 7 2 2 1 2 4 2 4 4 5 4 1 6 8
20 1 2 16 11 3 12 3 5 13 1 12
53 1 3 3 11 5 1 4 1 1 3 8 7 4 1 2
447 14 14 84 1 12 12 2 25 7 120 20 9 6 121
100 5 2 15 21 1 2 33 4 5 12
716 54 120 40 86 157 74 22 10 26 27 56 15 1 18 10
24 1 1 2 1 2 2 3 4 3 4 1
43,986,505 170,700 265,000 2,676,375 220,000 900,000 110,000 1,092,400 100,000 164,600 205,930 329,500 16,812,000 40,000 11,000,000 9,900,000
288 34 3 8 23 71 4 3 33 8 3 4 22 2 23 47
57 3 4 4 4 5 5 2 4 4 5 5 1 1 5 1
36 4 1 7 1 2 6 3 5 4 3
32,307,630 700,000 307,800 350,000 338,000 900,000 1,060,000 1,390,400 1,175,000 1,924,000 205,930 229,500 16,812,000 6,715,000 200,000
69 1 2 3 5 2 1 1 6 4 4 8 3 1 4 7 15 2