4.9 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1
บริหารธุรกิจ5
ผลิตกรรมการเกษตร2
พัฒนาการท่องเที่ยว2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1
วิทยาลัยนานาชาติ3
วิทยาลัยนานาชาติ1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน18
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กลุ่มเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพัฒน์ 9
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านผัก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงฟาร์มสเตย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่กบนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (กลุ่มวิสาหกิจของอบต.ทุกหมู่บ้าน)
วิทยาศาสตร์5
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) กับ บริษัท อาราดา กรุ๊ป จำกัด
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)กับบริษัท อัลเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บ.ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จำกัด
บ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีสุมิผล
ศิลปศาสตร์11
1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทกรีนแวลลู จำกัด
2.ข้อตกลงความร่วมมือห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง
3.ข้อตกลงความร่วมมือกับโรงแรมสวนดอกแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ความร่วมมือกับบริษัท ออเร้นมาม่า จำกัด
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการ (MOA) กับ บริษัท พริดิกทีฟ จำกัด ผู้นำทางด้าน Big data อันดับ 103 ของโลก อันดับ 3 ของไทย
เศรษฐศาสตร์3
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1
สำนักงานมหาวิทยาลัย16
แสนจันทร์ ฟาร์ม
ฟาร์มจิ้งหรีดคุณนงค์
วิสาหกิจชุมชนโคต้นน้ำ
บริษัท วายเอโอ คอร์ดีเซพส์ ฟาร์ม จำกัด
บริษัท ประภาพรโปรดักชั่น จำกัด
บริษัทกราโนล่าฟาร์ม จำกัด
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสิริมงคล เทศบาลเมืองแม่โจ้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนมูล หมู่ 4
บริษัท เอสเอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รีอิน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส เจ แลบบอราทอรี่ จำกัด
วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ
บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด
บริษัท อะนาตานิ จำกัด
นางสาวชนาพร บวรวิวรรธน์
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)2
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0