4.7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ4
บริหารธุรกิจ5
พัฒนาการท่องเที่ยว1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3
วิทยาลัยพลังงานทดแทน4
หลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
โครงการ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทฟาร์มแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรดิจิตอล 4.0
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Matlab กับอุปกรณ์สมาร์ทราคาถูก สำหรับ A Model-Based Design (MBD) & Internet of Things (loT) project-based learning
วิทยาศาสตร์3
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร6
รายวิชา ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม7
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2
สารสนเทศและการสื่อสาร1
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0