4.3 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1
ผลิตกรรมการเกษตร1
พัฒนาการท่องเที่ยว2
2. ทีม COE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว (Startup Creative Space Idea Challenge)
1. ทีม TDS Konnect ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว (Startup Creative Space Idea Challenge)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน3
วิทยาศาสตร์4
อาจารย ์และนักศ ึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการเส้นทางสู่ นวัตวณ ิชย ์ (Research to Market : R2M) มหาว ิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งท ี่ 9 ผลงาน การสร ้างมูลค่าเพ ิ่มสมุนไพรไทยโดยการ ประยุกต ์ใช ้นวัตกรรมการสกัดท ี่ไม่ใช ้สารเคมี ANTHOGRAPHOLIDE
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท การประกวดแผนธุรกิจ (Pitching) ระดับอุดมศึกษา
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 10,000 บาท
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge) 🚩 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำนวน 7 ทีมซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นก่อนการแข่งขัน ทีม Star Whale Tech ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 10,000 บาท ผลงาน “Fine Wax Spray”สเปรย์ฉีดพ่นเคลือบเงาไม้ใบและป้องกันแมลง โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ และ สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินันท์ นันตัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ผลงาน แอปพลิเคชันวินิจฉัยอาการสัตว์เลี้ยง โดยใช้ Machine Learning โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2
สารสนเทศและการสื่อสาร2
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)1
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0