3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยน (Outbound)

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3
ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัย เรื่อง โรคในสัตว์น้ำและชีววิทยาสัตว์น้ำ (Diseases and Fisheries Biology) และ หารือแนวทางในการดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ในอนาคต
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในประเทศไทย : Artificial propagation of African catfish (Clarias gariepinus) in Thailand
ได้นำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในน้ำจืดด้วยระบบบ่อเลี้ยงแบบหมุนเวียน Development of Seabass (Lates calcarifer) Culture in Freshwater Recirculating Aquaculture System (RAS) ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ2
ผลิตกรรมการเกษตร2
พัฒนาการท่องเที่ยว1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1
วิทยาลัยนานาชาติ1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2
1. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมด้าน Internet of Things (IoT) 2. ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรพลังงาน และ Internet of Things (IoT) 3. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีไอทีและระบบสมาร์ทฟาร์ม
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1
ศิลปศาสตร์1
เศรษฐศาสตร์5
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1
สารสนเทศและการสื่อสาร3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเกษตรแปลงใหญ่ 4.0 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา)
Asia Centre and Friedrich Naumann Foundation are organising a seminar titled "Media Information Literacy (MIL) in Thailand and Southesat Asia'
โครงการ "เสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิป" (Our Voice Our Choice : Women & Youth For Democratic Civic Space - OVOC) ภายใต้การสนับสนุนของ EUROPEAN COMMISION และ Plan International
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0