3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยน (Outbound)

หน่วยงานจำนวน 
เศรษฐศาสตร์ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการวารสารต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความและลงตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความเรื่อง Agriculture Blockchain โดยความร่วมมือกับ Department of Marketing National Chung Hsing University ประเทศใต้หวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการต่างประเทศ
กิจกรรม Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop
สารสนเทศและการสื่อสาร 3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเกษตรแปลงใหญ่ 4.0 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา)
Asia Centre and Friedrich Naumann Foundation are organising a seminar titled "Media Information Literacy (MIL) in Thailand and Southesat Asia'
โครงการ "เสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิป" (Our Voice Our Choice : Women & Youth For Democratic Civic Space - OVOC) ภายใต้การสนับสนุนของ EUROPEAN COMMISION และ Plan International
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัย เรื่อง โรคในสัตว์น้ำและชีววิทยาสัตว์น้ำ (Diseases and Fisheries Biology) และ หารือแนวทางในการดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ในอนาคต
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในประเทศไทย : Artificial propagation of African catfish (Clarias gariepinus) in Thailand
ได้นำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในน้ำจืดด้วยระบบบ่อเลี้ยงแบบหมุนเวียน Development of Seabass (Lates calcarifer) Culture in Freshwater Recirculating Aquaculture System (RAS) ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3
กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ “Introduction to New Product Development” วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียรู้ด้านงานวิจัยร่วมกัน
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการให้กับหน่วยงานต่างประเทศ
Community Energy Technology and Community Managemen
บริหารธุรกิจ 2
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการวิจัย UM04 Challenges of Women Entrepreneurs in Oost Covid_19 Pandemic and Solutions โดย Ilhaamie,Abdul Ghani Azmi
ผลิตกรรมการเกษตร 2
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์ การร่วมมือกันต่อยอดในการเตรียมการท าบันทึกข้อตกลง MOA
การทำความร่วมมือในสปป.ลาวภาระกิจหลักต้องขยายความร่วมมือหรือหามิตรภาพใหม่ๆให้กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศิลปศาสตร์ 2
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Jounal Reviewers
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญ ให้บรรยายให้ความรู้ในราย วิชาภาษาไทย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ของ FACULTY OF SOCIAL AND HUMANITIESUNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYATHE REPUBLIC OF INDONESIA
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
การนำผลงานส่วนหนึ่งของวิจัย“Regeneration of Dwelling Culture and Cultural Landscape of the Waterfront Village in Southeast Asia and Dissemination of the Method through Reverse Innovation”
เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “Regeneration of Dwelling Culture and Cultural Landscape of the Waterfront Village in Southeast Asia and Dissemination of Shibaura Institute of Technology the Method through Reverse Innovation”
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2
1. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมด้าน Internet of Things (IoT) 2. ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรพลังงาน และ Internet of Things (IoT) 3. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีไอทีและระบบสมาร์ทฟาร์ม
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
Guest Lecture (Online)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
อบรมหลักสูตร Regional Training-Workshop on Halal Slaughtering and Certification
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
Online Workshop: Plants Tissue Culture
พัฒนาการท่องเที่ยว 1
การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ให้สัมภาษณ์คณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยไป่เซอ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยนานาชาติ 1
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกของ UNTA
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
Exchange academic learning Online
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0