3.3 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3
เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชีวภาพ : Assessment of Water Quality in Standing by Using Dominant Phytoplankton
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “Artificial propagation of Hybrid Catfish (Clarias macrocepbalus X C. gariepinus) in Thailand”
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ (Black Soldier Fly (BSF) Cultivation for Aquatic Animal Feed) โดยผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)
บริหารธุรกิจ4
ผลิตกรรมการเกษตร6
ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจยให้ได้รับการตีพิมพ์
ฝึกอบรมเทคนิคการเลือกวารสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากรไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
พัฒนาการท่องเที่ยว1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6
1. กิจกรรม บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ “Microencapsulation of Probiotic with Prebiotics, and Its Incorporation in Non-Dairy Beverages” โดย Asst.Prof.Dr. Pui Liew Phing (Head of Department, Food Science and Nutrition, Faculty of Applied Sciences, UCSI University, Malaysia) ให ้ แ ก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 คน ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2. กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ “Introduction to New Product Development” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Food Science with Business Management จำนวน 3 คน ได้แก่ Li Haoyang, Kimberly Chuah และ Sze Ern ภายใต้การดูแลของ Asst.Prof.Dr. Pui Liew Phing (Head of Department, Food Science and Nutrition, Faculty of Applied Sciences, UCSI University, Malaysia) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประชุมโครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้าง พังทลายของดินในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน
Alumni Forum on Transformational Leadership
สานความสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1
วิทยาลัยนานาชาติ5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ Educational Cooperation Program ( ECP)
การนำนักศึกษามาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติ จากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (ISDSI)
Speaker delivered the lecturer in the topic of “Sustainable Agrotourism Development in Thailand”
โครงการแลกเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Tourism Trail and Culture exchange Program)
The lecturer in the topic of “Homestay Management in Rural Tourism: A Case Study of Sobwin Community-Based Tourism, Chiang Mai, Thailand”
วิทยาลัยบริหารศาสตร์4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน4
MOU National University of Laos ได้ส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
AGREEMENT FOR ACADEMIC AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN
กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
1.ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน และด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการประยุกต์ใช้ในด้าน เกษตรกรรม หรือด้านเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ 2.สนับสนุนด้านการวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง และ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน 3.ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง และ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.การแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักเรียน ในด้านวิชาการและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 นำทีมโดย 1.ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง 2.ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ 3.อ.ดร.สุระพล ริยะนา
วิทยาศาสตร์2
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4
ศิลปศาสตร์7
1) กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Komunikasi Budaya dalam Pembelajaran BIPA โดย bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
2)สัมมนาออนไลน์ Indonesian Culture: Beyond the Indonesian Language โดย The Faculty of Liberal Arts of Thammasat University in collaboration with Association for the Teaching and Promotion of Indonesian as a Foreign Language in Thailand (APPBIPA Thailand) วันที่ 30 ตุลาคม 2564
3) โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 30 มีนาคม 2565
4)โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565
5) โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA)ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างจากครั้งที่ 1
โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA)ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างจากครั้งที่ 1 และ 2
กิจกรรม SEDARING INTERNASIONAL RIKSA BAHASA XV TAHUN 2021 27 พฤศจิกายน 2564 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA(UPI) โดยมีผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ เข้าร่วมสัมมนา
เศรษฐศาสตร์5
การเขียนบทความและลงตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความเรื่อง Agriculture Blockchain
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ
การประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2022 MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2
สารสนเทศและการสื่อสาร2
คณะฯ มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม โดยเป็นการร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเกษตรแปลงใหญ่ 4.0” พร้อมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัท Charoen Plantation Co.,LT. ประเทศกัมพูชา
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum-WEF)
สำนักงานมหาวิทยาลัย8
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0