3.3 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ

หน่วยงานจำนวน 
สำนักงานมหาวิทยาลัย 8
ASAIHL Conference 2022 Emerging Infectious Disease: A Recurrent Threat to Human Society
2022 Global Universities Partnership on SDGs and Industrial-Academic Workshop
The 2022 Taiwan-Thailand Higher Education Academic Exchange Matchmaking Project Track C: Agricultural and Biological Science
Publication Donation
Ice-breaking Meeting
The 5th Biennial CAMANAVA Studies International Conference: Resilience, Reorientation, and Reinvention in the New Normal
The 3rd UNTA Online Lecture Series
2022 Joint Research Scheme (JRS)
ศิลปศาสตร์ 7
1) กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Komunikasi Budaya dalam Pembelajaran BIPA โดย bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
2)สัมมนาออนไลน์ Indonesian Culture: Beyond the Indonesian Language โดย The Faculty of Liberal Arts of Thammasat University in collaboration with Association for the Teaching and Promotion of Indonesian as a Foreign Language in Thailand (APPBIPA Thailand) วันที่ 30 ตุลาคม 2564
3) โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 30 มีนาคม 2565
4)โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565
5) โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA)ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างจากครั้งที่ 1
โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น รุ่นที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA)ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างจากครั้งที่ 1 และ 2
กิจกรรม SEDARING INTERNASIONAL RIKSA BAHASA XV TAHUN 2021 27 พฤศจิกายน 2564 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA(UPI) โดยมีผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ เข้าร่วมสัมมนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6
1. กิจกรรม บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ “Microencapsulation of Probiotic with Prebiotics, and Its Incorporation in Non-Dairy Beverages” โดย Asst.Prof.Dr. Pui Liew Phing (Head of Department, Food Science and Nutrition, Faculty of Applied Sciences, UCSI University, Malaysia) ให ้ แ ก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 คน ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2. กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ “Introduction to New Product Development” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Food Science with Business Management จำนวน 3 คน ได้แก่ Li Haoyang, Kimberly Chuah และ Sze Ern ภายใต้การดูแลของ Asst.Prof.Dr. Pui Liew Phing (Head of Department, Food Science and Nutrition, Faculty of Applied Sciences, UCSI University, Malaysia) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประชุมโครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้าง พังทลายของดินในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน
Alumni Forum on Transformational Leadership
สานความสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ผลิตกรรมการเกษตร 6
ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจยให้ได้รับการตีพิมพ์
ฝึกอบรมเทคนิคการเลือกวารสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากรไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย-ลาว" ครั้งที่ 1
วิทยาลัยนานาชาติ 5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ Educational Cooperation Program ( ECP)
การนำนักศึกษามาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติ จากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (ISDSI)
Speaker delivered the lecturer in the topic of “Sustainable Agrotourism Development in Thailand”
โครงการแลกเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Tourism Trail and Culture exchange Program)
The lecturer in the topic of “Homestay Management in Rural Tourism: A Case Study of Sobwin Community-Based Tourism, Chiang Mai, Thailand”
เศรษฐศาสตร์ 5
การเขียนบทความและลงตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความเรื่อง Agriculture Blockchain
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ
การประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2022 MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4
กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4
Plenary Speaker in Fifth (5th) Biennial CAMANAVA Studies International Conference.
Exchange academic learning Online
วิทยากรบรรยายพิเศษ
กระชัมความสัมพันธ์ไมตี ต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 แห่ง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 4
MOU National University of Laos ได้ส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
AGREEMENT FOR ACADEMIC AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN
กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
1.ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน และด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการประยุกต์ใช้ในด้าน เกษตรกรรม หรือด้านเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ 2.สนับสนุนด้านการวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง และ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน 3.ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง และ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.การแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักเรียน ในด้านวิชาการและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 นำทีมโดย 1.ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง 2.ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ 3.อ.ดร.สุระพล ริยะนา
บริหารธุรกิจ 4
สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับ National Pingtung University (NPTU)
กิจกรรมสัมมนา MBA English Class Recuitment Zoom สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Yunan Agricultre University (YAU)
Zoom Seminar ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ มหาวิทยาลัย National Chinyi University of Technology (NCUT)
Zoom Seminar ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU)
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชีวภาพ : Assessment of Water Quality in Standing by Using Dominant Phytoplankton
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “Artificial propagation of Hybrid Catfish (Clarias macrocepbalus X C. gariepinus) in Thailand”
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ (Black Soldier Fly (BSF) Cultivation for Aquatic Animal Feed) โดยผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)
วิทยาศาสตร์ 2
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งรั้ ที่ 3
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN FACULTY OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, MAEJO UNIVERSITY, THAILAND AND FACULTY OF ANIMAL SCIENCE, UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA
Training-Workshop on Halal Slaughtering and Certification
สารสนเทศและการสื่อสาร 2
คณะฯ มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม โดยเป็นการร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเกษตรแปลงใหญ่ 4.0” พร้อมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัท Charoen Plantation Co.,LT. ประเทศกัมพูชา
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum-WEF)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
The program is implementation of MOU between Maejo University at Chumphon and Sulawesi Barat University.
พัฒนาการท่องเที่ยว 1
การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0