2.24 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานจำนวน 
ผลิตกรรมการเกษตร3
กิจกรรมกาดเกษตร ในหัวข้อ “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
กิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "ผ้าซิ่นล้านนา วิถีคนเมือง"
กิจกรรมเสวนา หัวข้อ "ภูมิปัญญา ปี๋ใหม่เมือง" อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดเกษตร ในหัวข้อ“กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา” กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนของธนาคารออมสิน คุณวิไลพร พรหมนะนันท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 และคุณมณฑ, ชัยมงคล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ ในโอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมปลูกต้นอินทนิล และร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภูมิปัญญา ปี๋ใหม่เมือง” โดยพ่อครูศรีเลา เกษพรหม จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัฒนาการท่องเที่ยว1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารการกินท้องถิ่นของไทย (การทำขนมไทยจากกล้วย)
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารการกินท้องถิ่นของไทย (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา)
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารการกินท้องถิ่นของไทย (การแปรรูปกาละแมสาหร่ายเตา)
งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่” การเสวนา หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดินไทย
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา ที่เป็นผักพื้นบ้านท้องถิ่นล้านนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมการบริโภคผักท้องถิ่นให้คงอยู่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ผักท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3
วิทยาลัยนานาชาติ2
วิทยาศาสตร์3
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2565 หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม รายละเอียดข่าวสาร ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย
ศิลปศาสตร์3
โครงการการอนุรักษ์มรกดกทางวัฒนธรรม งานอนุรักษ์และจัดทำบัญชีรายการศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและงานอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรม วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 1. รายงานทะเบียนงานศิลปกรรม วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) จารึกโบราณวัดดอยแท่นพระผาหลวง กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคลิปวิดิโอเผยแพร่องค์ความรู้จากอนุรักษ์และทำทะเบียนโบราณวัตถุ
กิจกรรมที่ 2 รายงานทะเบียนงานศิลปกรรม วัดพระแท่นผาหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 คลิปวิดิโอเผยแพร่กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1
สารสนเทศและการสื่อสาร1
โครงการสื่อสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาร่วมผลิตสารคดี เรื่อง พิธีสืบชะตาล้านนาศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบสาน ณ วัดช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนำมาตัดต่อ ลำดับภาพ ประกอบเสียง จนได้เป็นสารคดี จำนวน 1 เรื่อง และทำการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, Youtube ซึ่งมีผู้เข้าชม มากกว่า 134 คน และ เพจ Facebook ช่อแลพระงาม มีผู้เข้าชม 28 คน
สำนักงานมหาวิทยาลัย6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน”แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทำรถขบวนสวรรค์ภูมิร่วมในงานฮาโลวีนล้านนา งานปล่อยผีประเพณี 12
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมลายผ้าล้านนา จากทุนทางวัฒนธรรม
โครงการเรื่องเล่าล้านนา...เล่าสู่กันฟัง ผ่านสื่อดิจิทัล ประเภทพอดแคสต์ (Podcast)
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้กลุ่มนักศึกษาในโครงการ "Agro-Tourism and Cultural Exchange Program"
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0