2.23 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานจำนวน 
ผลิตกรรมการเกษตร1
พัฒนาการท่องเที่ยว1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ3
ศิลปศาสตร์3
ผศ. ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลการประกวดการใช้ลายละกอนไส้หมู เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ ลำปาง
ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร และอ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ ได้รับรางวัลครูต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชื่อนางสาวนภัทรธมณฑ์ ธนเอกพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ หนึ่งในนักแสดง ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทีมช่ออินทนิล ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคลิปดนตรีและพื้นบ้าน รายการ รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565
สารสนเทศและการสื่อสาร20
รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์(คลิปวีดิโอ) หัวข้อ "รากไทย” ชื่อผลงาน Old - New
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการเรียนรู้ และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล"
รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ Key Visual Graphic และ logo project
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102565 นางสาว หทัยรัตน์ ตาปูลิง ได้รับทุน 8,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102423 นาย นราธิป อินทะขันธ์ ได้รับทุน 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6418102366 นางสาว พิมพาภรณ์ ภูคำ ได้รับทุน 3,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102456 นาย พละภูมิ กนกพรรักษ์ ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102440 นางสาว ปรางทิพย์ แก้วมูล ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102334 นาย จักรกริช จันทร์ศรี ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102394 นางสาว ณิชารีย์ มะโนพันธ์ ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102319 นางสาว กัญรัตน์ เทศผ่อง ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102518 นางสาว วโรชา พิพัฒน์วงศ์ชัย ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102594 นางสาว ศศิวิมล ขัตติยวงค์ ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102487 นางสาว ภูษนิศา ศศินโชติพัส ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102593 นางสาว เพชรสี คำภีระ ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102426 นาย นันทิพัฒน์ สมด้วง ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102451 นาย พรพิรุณ บัวสุนทร ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102376 นางสาว ณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102562 นางสาว สุภัทราพร ท่าดีสม ได้รับทุน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย การประกวด ADA Contest 2022 ประกวดโปสเตอร์ศิลปะในโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” Explorative Abstract Graphic Design 6518102598 นางสาว อัญชณาพร บุญประดิษฐ์ ได้รับทุน 2,000 บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย2
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0