2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ7
ฐานเรียนรู้ปลาชะโอน ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ฐานเรียนรู้การผลิตหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) เพื่อเป็นอาหารสัตว์ (สำหรับสัตว์น้ำและไก่ไข่) ในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก ณ ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ฐานเรียนรู้สาหร่ายสไปรูลิน่ากับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและสถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ
ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้
การจัดตั้งหน่วยเรียนรู้การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคในพื้นที่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
ผลิตกรรมการเกษตร5
พัฒนาการท่องเที่ยว2
พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วม (Co - Working Space) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre: iGTC) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2
วิทยาลัยนานาชาติ1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์3
วิทยาศาสตร์3
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4
ศิลปศาสตร์4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ2
เศรษฐศาสตร์1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2
สารสนเทศและการสื่อสาร1
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0