2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)

หน่วยงานจำนวน 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 8
ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานเรียนรู้สมุนไพรครบวงจร
Application of solar heating (Fish pond,Agricultural products drying)
ฐานเรียนรู้ เตาชีวมลควันน้อย
ฐานเรียนรู้ ระบบก๊าซชีวภาพ
ฐานเรียนรู้ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ฐานเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ฐานเรียนรู้ บ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 7
ฐานเรียนรู้ปลาชะโอน ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ฐานเรียนรู้การผลิตหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) เพื่อเป็นอาหารสัตว์ (สำหรับสัตว์น้ำและไก่ไข่) ในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก ณ ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ฐานเรียนรู้สาหร่ายสไปรูลิน่ากับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและสถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ
ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้
การจัดตั้งหน่วยเรียนรู้การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคในพื้นที่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6
1. ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
2. ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริ
3. ฐานเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ฐานการเรียนรู้สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
5. ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ
แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 5
ศูนย์เกษตรสุขภาวะ Well-being Agriculture Center (WEBAC)
แปลงไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz.
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน
ผลิตกรรมการเกษตร 5
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช
ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4
ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โรงคัดบรรจุผลิตผลอินทรีย์)
แปลงสาธิตสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร (Smart Farm and Agriculture Solution)
โรงงานต้นแบบ (อาคารโรงงานนำร่อง)
ศิลปศาสตร์ 4
1. ศูนย์ภูมิภาคศึกษา
2. ศูนย์ศึกษานวัตกรรมและสันติภาพ
3.ฐานความรู้สืบสานภูมิปัญญาล้านนา
4.ฐานเรียนรู้ทุนพัฒนาชุมชน (U2T)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3
ศูนย์เรียนรู้ลานบุญชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้บ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
วิทยาศาสตร์ 3
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ห่นวยความ่เปนเลิศ่ดานการวิจัยและ ผศ.ดร.วราภร่ณ แสงทอง พัฒนาการปรับปรุงพัน่ธุ่ขาวระดับโมเลกุล
พัฒนาการท่องเที่ยว 2
พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วม (Co - Working Space) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre: iGTC) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2
ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยในระบบปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อการค้า
ฐานเรียนรู้การผลิตมะม่วงในระบบปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อการค้า
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
แหล่งเรียนรู้ฟาร์มสัตว์ปีก
แหล่งเรียนรู้ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
สารสนเทศและการสื่อสาร 2
ฐานเรียนรู้สื่อดิจิทัล
ศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเตอร์เน็ท
สำนักวิจัยฯ 2
แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 2
ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม
ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ชุมชนในระดับอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ 1
ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
บริหารธุรกิจ 1
(ศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน(iCAMS))
วิทยาลัยนานาชาติ 1
แหล่งเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะ
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0