2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ8
โรคในสัตว์น้ำและชีววิทยาสัตว์น้ำ (Diseases and Fisheries Biology)
การเพาะพันธุ์ปลาดุกรัสเซียในประเทศไทย : Artificial propagation of African catfish (Clarias gariepinus) in Thailand
การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชีวภาพ : Assessment of Water Quality in Standing by Using Dominant Phytoplankton
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในน้ำจืดด้วยระบบบ่อเลี้ยงแบบหมุนเวียน Development of Seabass (Lates calcarifer) Culture in Freshwater Recirculating Aquaculture System (RAS)
“Artificial propagation of Hybrid Catfish (Clarias macrocepbalus X C. gariepinus) in Thailand”
“การเก็บตัวอย่างภาคสนามในการศึกษาคุณภาพน้ำปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ (Field sampling for water quality studies on physical, chemical and biological factors in assessment of water quality)”
อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ (Black Soldier Fly (BSF) Cultivation for Aquatic Animal Feed)
เทคนิคการผลิตและพัฒนาพันธุ์ปลา
บริหารธุรกิจ2
ผลิตกรรมการเกษตร5
จัดการฝึกอบรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหลักด้วยเครื่อง (AAS)
จัดการฝึอบรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่อง (HPLC)
จัดฝึกอบรม เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมดในผลผลิตทางการเกษตร
จัดฝึกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จัดฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาการท่องเที่ยว2
การบรรยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและเกษตร หัวข้อ "Delighting The Palate The Thai Way" โดย อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ในงานสัมนา Food Innovation International Symposium 2021 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีการถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thingking) ให้กับผู้ประกอบการ นักศึกษาและนักวิชาการ จากคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6
1. การพัฒนามูสลี่บาร์จากข้าวพองปราศจากน้ำมัน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอแคลร์ปราศจากกลูเต็นโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและคาราจีแนน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ปราศจากกลูเต็นจากแป้งข้าว
4. การศึกษากระบวนการผลิตผงชาใบข้าวอ่อน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าผักฟิลเลซ์ไอซ์เบิร์ก (การศึกษาหาแนวทางการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสีและการแยกชั้น)
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนกล้วย
วิทยาลัยนานาชาติ2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1
วิทยาศาสตร์3
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร7
ศิลปศาสตร์9
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : แอปพลิเคชัน SMART NPK เกษตรอัจริยะ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ยาสอดเต้าโคนม
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : เพิ่มมูลค่ามะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : แม่โจ้ปลาไหลนา
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ปทุมมา ไข่มุกอันล้ำค่าของแม่โจ้
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ผลิตน้ำจากอากาศโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยน
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : กัญชา
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ดอกเอื้อง
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ข้าวดอยอมก๋อย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี3
สารสนเทศและการสื่อสาร1
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0