2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หน่วยงานจำนวน 
ศิลปศาสตร์ 9
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : แอปพลิเคชัน SMART NPK เกษตรอัจริยะ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ยาสอดเต้าโคนม
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : เพิ่มมูลค่ามะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : แม่โจ้ปลาไหลนา
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ปทุมมา ไข่มุกอันล้ำค่าของแม่โจ้
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ผลิตน้ำจากอากาศโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยน
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : กัญชา
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ดอกเอื้อง
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ : ข้าวดอยอมก๋อย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8
โรคในสัตว์น้ำและชีววิทยาสัตว์น้ำ (Diseases and Fisheries Biology)
การเพาะพันธุ์ปลาดุกรัสเซียในประเทศไทย : Artificial propagation of African catfish (Clarias gariepinus) in Thailand
การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชีวภาพ : Assessment of Water Quality in Standing by Using Dominant Phytoplankton
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในน้ำจืดด้วยระบบบ่อเลี้ยงแบบหมุนเวียน Development of Seabass (Lates calcarifer) Culture in Freshwater Recirculating Aquaculture System (RAS)
“Artificial propagation of Hybrid Catfish (Clarias macrocepbalus X C. gariepinus) in Thailand”
“การเก็บตัวอย่างภาคสนามในการศึกษาคุณภาพน้ำปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ (Field sampling for water quality studies on physical, chemical and biological factors in assessment of water quality)”
อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ (Black Soldier Fly (BSF) Cultivation for Aquatic Animal Feed)
เทคนิคการผลิตและพัฒนาพันธุ์ปลา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
การทำปุ๋ยหมัก
การจัดการน้ำระบบการปลูกพืช
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
การแปรรูปกล้วย
การแปรรูปมันเทศ
ดัลชนีการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานใบชาสด
ระบบการจัดการคุณภาพ GAP สำหรับชาสด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6
1. การพัฒนามูสลี่บาร์จากข้าวพองปราศจากน้ำมัน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอแคลร์ปราศจากกลูเต็นโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและคาราจีแนน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ปราศจากกลูเต็นจากแป้งข้าว
4. การศึกษากระบวนการผลิตผงชาใบข้าวอ่อน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าผักฟิลเลซ์ไอซ์เบิร์ก (การศึกษาหาแนวทางการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสีและการแยกชั้น)
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนกล้วย
ผลิตกรรมการเกษตร 5
จัดการฝึกอบรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหลักด้วยเครื่อง (AAS)
จัดการฝึอบรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่อง (HPLC)
จัดฝึกอบรม เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมดในผลผลิตทางการเกษตร
จัดฝึกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จัดฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในผลผลิตทางการเกษตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 4
Solar rooftop (On-grid system) Total capacity abount 640 kWe
Application of solar heating (Fish pond,Agricultural products drying)
Biomass ang Bio-fuel (Agricultural wastes,Waste cooking oil conversion)
Smart Farming and Agricultural Innovation Engineering
วิทยาศาสตร์ 3
Bio-Circular-Green Economy
lignocellulosic materials resource in Thailand
Agricultural waste biomass as a renewable bioenery-resource for bioethanol production
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ด้านการผสมอาหารไก่ไข่
The use of fixed time artificial insemination in cattle and buffalo
The hormone treatment for reproductive management to reduce day s-open in cattle
วิทยาลัยนานาชาติ 2
SDGs and Industrial-Academic Workshop
Green revolution to product environment-Phycodegradation of Polyethylene by Photosynthetic Microalage
พัฒนาการท่องเที่ยว 2
การบรรยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและเกษตร หัวข้อ "Delighting The Palate The Thai Way" โดย อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ในงานสัมนา Food Innovation International Symposium 2021 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีการถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thingking) ให้กับผู้ประกอบการ นักศึกษาและนักวิชาการ จากคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริหารธุรกิจ 2
Feasibility Study of Ecotourism Business at Banhuainamkuan
Marketing for Sustainable community development
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
ความรู้ด้านการเกษตรที่คำนึงถึงสุขภาพและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
สารสนเทศและการสื่อสาร 1
องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจคุณภาพดิน (ภาษาลาว) ภายใต้การโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต" หลักสูตร ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0