2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2
ผลิตกรรมการเกษตร2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2
วิทยาลัยนานาชาติ1
วิทยาลัยนานาชาติ1
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)9
กระบวนการผลิตกาแฟสกัดเย็นโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิกส์ร่วมกับเทคนิคการกวนผสมสาร
กระบวนการผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพ
ระบบการตั้งค่าควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคู่ด้วยทฤษฎีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
กระบวนการพัฒนาตะกอนไบโอฟลอคแบบแห้ง
สัญญาการผลิต E-book สำหรับจำหน่ายในรูปแบบ การดาวน์โหลดผ่าน Application หรือวิธีอื่นใดในช่องทางต่างๆ
สารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล
ระบบโรงงานพืชเพื่อการปลูกสตรอเบอร์รี่
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0