2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

หน่วยงานจำนวน 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16
ผู้นำเสนอยอดเยี่ยม “Best Presenter
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
ได้รับรางวัล "Golg Awaed"
ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น"
ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 สิ่งประดิษฐ์เยาวชน
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่ม" โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 สิ่งประดิษฐ์เยาวชน
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับ "ชมเชย"
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับ "ชมเชย"
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับ "ดีเด่น"
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับ "ชมเชย"
ได้รับรางวัล BRONZE AWARD
ได้รับรางวัล GOLD AWARD
ได้รับรางวัล SILVER AWARD
รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง ต้นแบบอาคารโดยใช้หลังคาเขียวอัจฉริยะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Low Dan
รางวัลมาตรฐานระดับเงิน (เหรียญเงิน)
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 11
รางวัลชนะเลิศ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์/ด้านการนำเสนอ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
รางวัลเหรียญเงิน
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2565
Gold Award
ลำดับที่ 7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ (รอบสุดท้าย)
รางวัลเหรียญเงิน ผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบเลี้ยงสาหร่ายสไปรูริน่าด้วยการเสริมหลอดไฟแอลดีดีในระบบถังปิดอัจฉริยะ
รางวัลเหรียญเงิน ผลงานวิจัย : การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหมักไมซีเลียมหลินจือในน้ำลำไย
รางวัลระดับ Bronze การนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานเรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
รางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 10
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
สารสนเทศและการสื่อสาร 10
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันนวัตกรรมการออกแบบไลน์แชทบอท “ ถามเพื่อน " ใน โครงการ Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic การแข่งขันระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ APEC 2022
รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์(คลิปวีดิโอ) หัวข้อ "รากไทย” ชื่อผลงาน Old - New จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย "ด้านสิทธิมนุษยชน" จากมุมมองคนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Human Rights for All ประเภทนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ Key Visual Graphic และ logo project ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการเรียนรู้ และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล"
ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน Idea Stage Startup ระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับประเทศ ใน Startup Thailand League 2022 'Demo Day’
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คลิปวิดีโอ
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์ 10
The best Presenting Award
"รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม" จากบทความวิจัยเรื่อง “Hidden population size estimation under the zero truncated Poisson Shanker model”
ผลงานดีเด่นด้านงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
Bronze Award ในผลงาน CURCUMO Turmeric extract in tablet for healthcare GARLICO;Innovation gardic extract formnon chemical procrss and non-solvent extractionFah-Talai-Jone Tablet fordiabetes mellitus and immune stimalation
บันทึกประวัตินักคณิตศาสตร์หญิงในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลงานตีพิมพ์ด้านคณิตศาสตร์ ในฐานข้อมูล Scopus ปี คศ 2021 ที่มีระดับ H3 ขึ้นไป จากการประชุม The Second SouthEast Asian Women Mathematicians Meeting 2021(SEAWM2)
นางสาวปริญญานุช ปินนิล นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ในหัวข้อนำเสนอ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้ง (Schoutenia glomerata king subsp. peragrina ( Craib ) Roekm. ) ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค HAT-RAPD
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็น Top1⃣5⃣✨ โดยคัดเลือกจาก Top3 ตามประเภทโครงการทั้ง 5 ประเภท ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T) #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรในชุมชนให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์) Top100 U2T projects by EnT >> https://bit.ly/3sJH7Wo
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ https://facsenate-general.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx... สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล และนายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์ จากการประกวดบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทบทความ ชื่อผลงาน "การยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรในชุมชนให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ นายกรองเกียรติ ณ ลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานเรื่อง การศึกษามาตรฐานวิธีการทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับห้องปฏิบัติการ ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ จากผลงานวิจัย Personal Healthcare Monitoring Systems โดยเข้าร่วมประกวดในการสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งเอเชียและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ASIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL COLLEGES AND UNIVERSITIES AND MAEJO UNIVERSITY (AAACU-MJU) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8
รางวัลชมเชย (โครงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)
รางวัลชมเชย (โครงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการนำวัสดุชีวมูลสู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
รางวัลวัฒนธรรศ “เชิดชูบุคคลผู้อนุรักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย”
รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น (นายวิชากร จำปาดวง ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)
โล่รางวัลดีเด่น ประเภทบทความ ด้านเทคโนโลยี
โล่รางวัลดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม
รางวัล The Excellent Oral Presentation Award
รางวัล The Session's Best Oral Presentation Award (Session of Food Processing)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 8
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับ “ดีมาก” ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ (นางสาวอริสรา สุวรรณวงค์)
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ รางวัลชมเชย (อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์และคณะ)
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย รางวัลชมเชย (นางสาวอาทิตยา คำมีรักษ์ และคณะ)
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย รางวัลชมเชย (นายศิวพล แก้วนาเคียน และคณะ)
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (สิบตำรวจตรีพงศกร บาลทิพย์)
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (อ.ดร.เชษฐ์ ใจเพชร)
รางวัล “Green Youth” ระดับประเทศ เกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดี” ประจำปี 2564
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 : รางวัลประกาศเกียรติคุณ
The best oral presentation award
The best oral presentation award
The best oral presentation award
Gold Award
รางวัลผลงานวิชาการชมเชย ประจำปี 2565 สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู่
บริหารธุรกิจ 6
Good
Very Good
Very Good
Very Good
Bronze
Bronze
เศรษฐศาสตร์ 5
1. รางวัล Gold Award จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีในเชิงพาณิชย์
รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง "ความต้องการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"
ชนะเลิศการประกวด Best Skill Competition Korea-Vietnam
หัวหน้าผู้ประเมินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอาเซียน" ของ ASEAN University Network (AUN-QA)
รางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office ใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4
รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น
รางวัลแข่งขัน Startup Gate Pitching Challenge
Startup Gate Pitching Challenge
รางวัลคุณธรรม จริยธรรม ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
ศิลปศาสตร์ 3
รางวัลผลการแข่งขันการประกวดแปลวรรณกรรมระดับอุดมสึกษา ในเขตภาคเหนือประจำปี 2565
ผลการแข่งขันการประกวดแปลวรรรกรรมระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนภัทรธมณฑ์ ธนเอกพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ หนึ่งในนักแสดง ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทีมช่ออินทนิล ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคลิปดนตรีและพื้นบ้าน รายการ รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565
ผลิตกรรมการเกษตร 3
ระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation)
รางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
รางวัล “เพชรเมืองเหนือ” รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้สร้างตนเองให้มีคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
พัฒนาการท่องเที่ยว 2
โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มท่องเที่ยวด่านซ้าย (Dansai Smart Local Guide) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ โมเดลธุรกิจพิพิธภัณฑ์มีชีวิต Dansai Live Museum ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โมเดลธุรกิจพิพิธภัณฑ์มีชีวิต Dansai Live Museum
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
โล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักหอสมุด 1
รางวัลระดับดี
วิทยาลัยนานาชาติ 1
International Innovation Competition (AAACU-MJU-2022) Gold Award
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0