2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยงานจำนวน 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางด้านการประมง (Fishtech start up league) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง
การอบรมเรื่อง “ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้วัสดุเศษเหลือ คุณภาพและมาตรฐาน ภาชนะบรรจุและการแสดงฉลาก และการออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประมง โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ช้อป (Photoshop) ผ่านออนไลน์”
โครงการออกแบบและสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ
กิจกรรมตลาดธุรกิจประมงจำลอง ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ MJU Reinventing: Smart & Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI)
บริหารธุรกิจ4
โครงการ การสร้างงานจากนักศึกษา ภายใต้วิชา "การเขียนแผนธุรกิจ"
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป)
การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในชั้นเรียน สธ402 การเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตกรรมการเกษตร2
พัฒนาการท่องเที่ยว5
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว
โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นเยาว์ (TD Young Social Entrepreneurs)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Entrepreneurship สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
โครงการบ่มเพาะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ18
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การสร้าง Infographic" เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การผลิตไข่ไก่อินทรีย์"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การผลิตถ่านไร้ควัน และน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากข้อไผ่"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การทำหัวเชื้อเห็ดตับเต่า"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ ลูกชิ้น"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขผึ้ง"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "การทำทองม้วนกล้วย ย่านางผง และกระชายผง"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กุนเชียง หมูฝอย"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "น้ำหมักสมุนไพรควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืช"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผงเคล"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "มัคคุเทศน์เฉพาะกิจ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) "
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การผลิตถ่านไร้ควัน และน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากข้อไผ่" ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขผึ้ง" ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพรอพอลิส"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "สาหร่ายเตาผงโรยข้าว และผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเตา"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้าน "การผลิตสินค้าจากปศุสัตว์อินทรีย์"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์"
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "พืชไมโคร จิ๋วแต่แจ๋ว"
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1
วิทยาลัยนานาชาติ2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2
วิทยาลัยพลังงานทดแทน3
วิทยาศาสตร์2
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2
ศิลปศาสตร์4
เศรษฐศาสตร์1
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564” ผ่านโปรแกรม Microsoft teams
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564-2565
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1
สารสนเทศและการสื่อสาร3
Copyright © 2020 MJU DATACENTER. All rights reserved.
Version 1.0.0