KPI

รายงานผลการดำเนินงาน 2566
53%
53%

มิติที่ 1  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)

52%
52%

66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

52%
52%
1. นโยบายด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
60%
60%
1.1 จัดทำระเบียบการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
60%
60%
1.1.1 ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต
60%
60%

1.2 ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการให้คล่องตัว และสอดคล้องกับนโยบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

70%
70%
1.2.1 ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ ให้เอื้อต่อการจัดเก็บและจัดสรรรายได้ตามระเบียบการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการให้บริการฯ
70%
70%
1.3 การยกร่างประมลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย
50%
50%
1.3.1  ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อวางแนวยกร่างประมวลฯ และดำเนินการยกร่างประมวลฯ และเสนอออกระเบียบ/หลักเกณฑ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
50%
50%
2. นโยบายด้านทรัพย์สินและการเงิน
47%
47%
2.1 การวางแผนธุรกิจ ระยะ 3-5 ปี
60%
60%
2.2 จำแนกประเภทและวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินแต่ละประเภท
50%
50%
2.3 กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนจากทรัพย์สินแต่ละประเภท

0%
0%
2.4 แผนการใช้ประโยชน์จาก Sport Stadium ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย
80%
80%
3. นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้

5%
5%
3.1 พัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6%
6%
3.1.1 เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างน้อย 5 แห่ง
0%
0%
3.1.2  ขยายพื้นที่ย่านนวัตกรรมจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นทั้งอำเภอสันทราย
30%
30%
3.1.3 เกิดพื้นที่ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร 2 แห่ง
0%
0%
3.1.5 ตลาด 2 ช่องทาง (Online  and  Offline)
0%
0%
3.1.6 จำนวนโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ
0%
0%
3.2 นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย
0%
0%
4. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
66%
66%
4.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
77%
77%
4.2.1 หลักสูตรตาม Backward Curriculum Design
30%
30%
4.2.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
90%
90%
4.2.3 ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ. 2-6 ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
90%
90%
4.2.4 กำหนด Graduate attribute ในระดับมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับหมวดวิชา GE
100%
100%
4.3 การพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นนานาชาติ 
75%
75%
4.3.1 หลักสูตรร่วม (Dual Degree) หลักสูตรคู่ (Double degree)
90%
90%
4.3.2 เพิ่มจำนวนบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย Staff and Student Exchange

60%
60%
4.4 หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Module / MOOC / Short course) 
35%
35%
4.4.1 เร่งรัดการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคลังหน่วยกิต, การเรียนล่วงหน้า
20%
20%
50%
5. นโยบายบุคลากร 
56%
56%
5.1 วิเคราะห์ค่างาน และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสม
60%
60%
5.2 แผนอัตรากำลังระยะ 5 ปี (65-69)
80%
80%
5.3 แผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและกลุ่มงาน (5 กลุ่มงาน)
60%
60%
5.4 ระบบกาบริหารงานบุคคลที่รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกของบุคลากร
80%
80%
5.5 แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน Succession Plan (นบก./นกม.)
10%
10%
5.6 นโยบายด้านผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Weetalk#3)
50%
50%
6. นโยบายการสื่อสารองค์กร
70%
70%
6.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
50%
50%
6.2 การรับรู้ขององค์กรภายนอกต่อยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
60%
60%
6.3 ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยและกิจกรรมบริการสังคม
80%
80%
6.4 กิจกรรมสื่อสารเพื่อพัฒนากลยุทธ์พลิกโฉมมหาวิทยาลัย Maejo Next Step (ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2/ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
90%
90%
7. นโยบายด้านโครงสร้าง 
45%
45%
7.1 วิเคราะห์ค่างาน อัตรากำลัง และโครงสร้างโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผนอัตรากำลังอย่างเหมาะสม
40%
40%
7.2 ติดตามประเมินผลส่วนงานและหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ หรือมีการทบทวนโครงสร้าง
50%
50%
8. นโยบายด้านดิจิทัล 
59%
59%
8.1 ด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวมมีส่วนร่วม  
60%
60%
8.1.1 การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยแปลงแผนพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติการ (Strategy Deployment) 
70%
70%
8.1.2 การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิผลในกระบวนการทำงาน และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล (Process Redesign) 
70%
70%
8.1.3 มีการพัฒนา Dashboard ทั้ง 3 ระดับชั้นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร และระดับคณะ 
70%
70%
8.1.4 จัดให้มีการพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
70%
70%
8.1.5 ให้มีโครงสร้างงานดิจิทัลในระดับมหาวิทยาลัยและมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจ (Structure & Budget, Structure Metrix (SPO))
20%
20%
8.2 การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย
70%
70%
8.2.1 การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยงานบริการเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน (Digital Service) 
70%
70%
8.2.2 การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเปลี่ยน Business Model ใหม่ ในภารกิจการศึกษาแบบไร้ห้องเรียน ห้องเรียนระดับโลกในภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ เปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกร (Technology Lead)
70%
70%
8.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรสร้างทุนมนุษย์ โดยมีการพัฒนา Digital Literacy
70%
70%
8.4 การลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สังคมเกษตรกร โดยการสร้างชุมชนดิจิทัล เครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา (University Community Engagement) และวิทยาเขตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร (Digital U Community Engagement)
10%
10%
8.5 ดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University จำนวน 9 โครงการ
70%
70%
9. นโยบายการบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม
70%
70%
9.1 สนับสนุนให้ทุกส่วนงาน/ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
70%
70%

66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

57%
57%
1.  ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเรียบร้อย

60%
60%
2. ได้รับการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

20%
20%
3.  มีรายได้จากการให้บริการรักษาของคลินิครักษาสัตว์จำนวน 1,250,000 บาท

70%
70%
4. จำนวนสัตว์ที่เข้ามาใช้บริการรักษาในคลินิกสัตว์จำนวน 1,200 ตัว
80%
80%

66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

40%
40%
1. ขับบเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40%
40%
1.1 จำนวนโครงการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์  อย่างน้อย  5  โครงการ

100%
100%
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  อย่างน้อย 10 เรื่อง
20%
20%
1.3  Product อินทรีย์ อย่างน้อย  5  ผลิตภัณฑ์
0%
0%
1.4 แหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  อย่างน้อย  3  แห่ง
100%
100%

1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์  5  คน

0%
0%
1.7 เกิดหลักสูตรระยะสั้นด้านเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 3 หลักสูตร
0%
0%
1.8 พัฒนาระบบรองรับมาตรฐานอินทรีย์ ม.แม่โจ้ (MUU PGS)
100%
100%
1.9 รายได้จากการดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ 10 ล้านบาท
0%
0%

66 MJU 1.04  ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง

64%
64%
4.1   แผนยุทธศาสตร์กัญชาและกัญชง

20%
20%
4.2 มีผลิตภัณฑ์ด้านกัญชงกัญชา อย่างน้อย 3  ผลิตภัณฑ์
100%
100%
4.3 นวัตกรรม  เทคโนโลยี และองค์ความรู้ จากกัญชาและกัญชง 2 นวัตกรรม/เทคโนโลยี
50%
50%
4.4 สร้างรายได้จากกัญชาและกัญชง  10 ล้านบาท
50%
50%
4.5 โครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านกัญชาและกัญชง 5 โครงการ
100%
100%

66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

0%
0%
5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ Product Champion เป็นแม่โจ้พรีเมี่ยม(ขายได้)  6  ผลิตภัณฑ์/บริการ
0%
0%
5.2 เชื่อมโยง Partner และหน่วยภายในรับรองและทดสอบมาตรฐาน ทำหน้าที่ด้านการกำหนดมาตรฐานสินค้าในการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
0%
0%

5.3 เชื่อมโยงหน่วยงาน/องค์กรที่มีศักยภาพในการ เข้าร่วมในโครงการขยายใหญ่และมีเป้าหมายเพื่อการดูดซับเทคโนโลยี และขยายผลเพื่อการใช้ประโยชน์ ทั้งสถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และกระทรวง สถาบันวิจัยในถาบันการศึกษาเครือข่ายสถาบันวิจัยในภาคเอกชน องค์กรมหาชน

0%
0%

5.4 เชื่อมโยงหน่วย องค์กรร่วมลงทุน การดำเนินการด้านการตลาด และการจัดการความรู้เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

0%
0%
5.5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผลิต Product Champion จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน  งานพัฒนา และงานบริหารจัดการองค์กร
0%
0%
5.6 สร้างแหล่งรวมผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมรวมเพื่อถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
0%
0%
5.7 สร้างและเพิ่มคุณค่าผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในส่วนแบ่งการตลาด งาน Product champion และทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
0%
0%

66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้

100%
100%
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ และมีการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
100%
100%
6.2 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้

100%
100%
6.3 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ เพื่อรองรับการดำเนินงาน
100%
100%
6.4 พัฒนาช่องทางจำหน่ายออนไลน์
100%
100%
6.5 การสร้างรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้
100%
100%

66 MJU 1.07 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)

80%
80%
1.   การขยายพื้นที่ดำเนินการจากเดิมบริเวณสนามวังซ้าย เพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยบริเวณศาลเจ้าแม่ที่มีโครงการจัดแจงแต่งสวนเพื่อแม่

70%
70%
2. การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยในบริเวณพื้นที่จัดแจงแต่งสวนเพื่อแม่ และโดยรอบมหาวิทยาลัย
80%
80%
3. สร้างความร่วมมือกับทุกส่วนงานในการตกแต่งบริเวณด้านหน้าอาคารส่วนงานที่รับผิดชอบ
90%
90%

66 MJU 1.08 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae

63%
63%

1. พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มีกายภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน)


43%
43%
1.1 ยกระดับและพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

60%
60%
1.3 ผลักดันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
60%
60%
1.4 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
10%
10%

2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการศึกษา
(เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)


70%
70%
2.1 ผลักดันการเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ให้ได้ปีละ 500 คน (นักศึกษารวมทั้งในและนอกห้องเรียนไม่ต่ำกว่า 2,000 คน จัดการเรียนการสอนแบบModule, Re-skill, Up-skill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
60%
60%
2.2 สนับสนุนการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ และหลักสูตรการป่าไม้
70%
70%
2.3 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มทางด้านเกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรบูรณาการหรือสหวิชาการที่มีจุดเน้นเพิ่มเติมทางด้าน ศาสตร์พระราชา ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
90%
90%
2.4 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตรงกับหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
70%
70%
2.5 พัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้รูปแบบใหม่
60%
60%

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับอาเซียน

(เป้าหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ในระดับอาเซียน)


90%
90%
3.2 การฝึกอบรม ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย-อาเซียน
90%
90%

66 MJU 1.09 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumporn 

64%
64%

1. พัฒนาด้านกายภาพ ระบบนิเวศนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(เป้าหมาย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีกายภาพ ระบบนิเวศน์นวัตกรรม สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

50%
50%
1.1 พัฒนาฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร
50%
50%
1.2 พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล
50%
50%

1.3 พัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (โคก-หนอง-นา/สวน) ตามศาสตร์พระราชา

50%
50%

1.4 พัฒนาโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

50%
50%

2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการศึกษา
(เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่)


67%
67%

2.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมกาสร้างนวัตกรรม

50%
50%
2.3 พัฒนาหลักสูตรเรียนล่วงหน้า ในระดับ ปว.ส ภายใต้ความร่วมมือ วว ,วช,สวทช, 9 มทร, มก, มอ, ม.วลัยลักษ์, ม.แม่โจ้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
60%
60%
2.4 จัดการศึกษาร่วมกับสมาคมด้านวิชาชีพต่าง ๆ (สมาคมเรือสำราญ) , ผู้ประกอบการธุรกิจ (CP) 
60%
60%

2.5 หลักสูตรฝึกอบรม  Module , upskill, Reskill 

100%
100%

3. แสวงหารายได้และการสร้างความมั่นคงยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในระยะยาว
(เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาและอยู่รอดในระยะยาว)


75%
75%

3.2 เกิดผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่โจ้ชุมพร

100%
100%

3.3 พัฒนาฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยเป็นฟาร์มผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตร 

50%
50%

3.4 พัฒนา MOU/MOA ในการใช้ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว

100%
100%

3.5 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

50%
50%

66 MJU 1.10 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตร

46%
46%

1. จัดทำคำของบประมาณในการจัดสร้างในปีงบประมาณพ.ศ.2567

100%
100%

1.1 ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในหมวด สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

100%
100%

2. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกษตร

20%
20%
2.1 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของ อพ.สธ.-มจ. และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
20%
20%

3. การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2568

20%
20%

3.1 กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะจัดประชุมปี 2568

20%
20%

66 MJU 1.11 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย

0%
0%

1. ร่างหลักสูตรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากรและหลักสูตร

0%
0%

2. จัดตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนไทย

0%
0%

3. เกิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก

0%
0%

66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

50%
50%

1. เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ  10 นวัตกรรม

0%
0%

2. เกิดโครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ  10 โครงการ

100%
100%

3. ขยายเครือข่ายด้านเกษตรอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 10 แห่ง

100%
100%

4. มีแผนการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะ 

100%
100%

5. มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน ไม่น้อยกว่า 5 ล้าน

100%
100%

6. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านเกษตรอัจฉริยะอย่างน้อย 3 หลักสูตร

0%
0%

7. เกิดผู้ประกอบการ /Young Smart Farmer   20  คน 

0%
0%

8. จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ 3 ชุมชน(พื้นที่) /...คน 

0%
0%

มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)

84%
84%

66 MJU 3.01 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ 

84%
84%

1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

60%
60%

2. จัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 ครั้ง

90%
90%

3. การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ

90%
90%

4. การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ

80%
80%

5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้มากขึ้น

100%
100%